Wybierz język:
Buława 2020.jpegDzień Kobiet.jpegWOŚP 2020.jpeg

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ośrodek Kultury w Byczynie, z siedzibą przy ul. Borkowska 1, 46-220 Byczyna, reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Kultury, zwany dalej administratorem. Telefon kontaktowy do administratora: 77 413 41 65, adres email:

 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Ośrodku Kultury w Byczynie jest Pan Wojciech Skarbecki, adres e-mail: 

 3. Dane osobowe  przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych, i działań statutowych, określonych w:

 • Ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r.;

 • Statucie Ośrodka Kultury, podjętego Uchwałą Nr IX/88/03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 18 sierpnia 2003 roku.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonania zadań Ośrodka Kultury w Byczynie i innych prawnych obowiązków, w tym umownych oraz przez okres wskazany przepisami prawa.

 2. Państwa dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszym zadań i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych.

 3. Zgodnie z RODO, mają Państwo prawo do:

 • dostępu do danych osobowych;

 • sprostowania danych osobowych;

 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 • prawo przenoszenia danych;

 • prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach i wykonywanych obowiązkach prawnych, w tym umownych.

 2. W przypadku wyjazdów współorganizowanych przez biura podróży, dane dziecka i rodziców zostaną też przekazane do biura celem realizacji usługi turystycznej. Biuro stanie się odrębnym administratorem danych osobowych, ponosząc za nie pełną odpowiedzialność. W razie objęcia uczestników grupowym ubezpieczeniem dane zostaną przekazane towarzystwu ubezpieczeniowemu, które również będzie odpowiadać jako odrębny administrator danych.

 3. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są nieprawidłowo przetwarzane, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Państwa dane osobowe nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym również profilowaniu.